ALTERNATIVNÍ INVESTIČNÍ FOND

UPOZORNĚNÍ

Společnost Aequitas Capital Investment a.s., je alternativním investičním fondem a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB.

Přečíst celé upozornění

Česká národní banka nevykonává dohled nad osobami zapsanými v tomto seznamu a dohledu České národní banky nepodléhá ani jejich činnost. Investice do fondu je určena pouze pro okruh profesionálních a kvalifikovaných investorů v souladu se ZISIF. Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Společnost neposkytuje žádnou hlavní investiční službu, ani doplňkovou investiční službu úschovy a správy investičních nástrojů pro zákazníka ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“). Společnost má oznamovací povinnost v souladu s nařízením EU č. 231/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 2011/61/EU AIFMD. Zde uvedené údaje neslouží k prezentaci žádných investičních nástrojů ani investičních služeb. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF.

ÚVOD

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Předmět investování

Předmět investování

  • Pořízení stávajících komerčních nemovitostí sloužících v minulosti či dosud jako ubytovací zařízení.
  • Analýza jejich potenciálu a následná volba strategie spočívající buď v rekonstrukci, nebo výstavbě zcela nového objektu na půdorysu toho stávajícího.
  • Prioritně se jedná o nemovitosti na atraktivních místech v rámci významných českých pohoří.

Postup vybírání nemovitostí

Postup vybírání nemovitostí

  • Jedná se o objekty, jejichž standardy ubytování již přestávají odpovídat nárokům moderní doby. Případně jsou z důvodu vysokých nákladů (údržba, energie apod.) či omezenému využívání jejich potenciálu provozovány např. jen po část roku.
  • Budoucí počet apartmánů v řádu nízkých desítek na jeden objekt.

Cílové objekty

Cílové objekty

  • Penziony či jiné typy ubytovacích zařízení střední velikosti.
  • Možnost jejich přestavby/výstavby nové budovy při současném zachování velikosti zastavěné plochy a nenarušení krajinného rázu.
  • Objekty v atraktivních lokalitách českých hor ideálních pro rekreaci, aktivní odpočinek, sportování a pobyt v blízké přírodě.

Další záměry

Další záměry

  • Dále budou předmětem investování formou kapitálových vstupů malé či střední podniky v různých průmyslových oborech. Takové společnosti se vinou ekonomických otřesů v době pandemie mohou dostávat do finančních problémů, jejich potenciál v dlouhodobém měřítku může ovšem být po určité restrukturalizaci značný.

Předmět investování

Předmět investování

Pořízení stávajících komerčních nemovitostí sloužících v minulosti či dosud jako ubytovací zařízení.

Analýza jejich potenciálu a následná volba strategie spočívající buď v rekonstrukci, nebo výstavbě zcela nového objektu na půdorysu toho stávajícího.

Prioritně se jedná o nemovitosti na atraktivních místech v rámci významných českých pohoří.

Postup vybírání nemovitostí

Postup vybírání nemovitostí

Jedná se o objekty, jejichž standardy ubytování již přestávají odpovídat nárokům moderní doby. Případně jsou z důvodu vysokých nákladů (údržba, energie apod.) či omezenému využívání jejich potenciálu provozovány např. jen po část roku.

Budoucí počet apartmánů v řádu nízkých desítek na jeden objekt.

Cílové objekty

Cílové objekty

Penziony či jiné typy ubytovacích zařízení střední velikosti.

Možnost jejich přestavby/výstavby nové budovy při současném zachování velikosti zastavěné plochy a nenarušení krajinného rázu.

Objekty v atraktivních lokalitách českých hor ideálních pro rekreaci, aktivní odpočinek, sportování a pobyt v blízké přírodě.

Další záměry

Další záměry

Dále budou předmětem investování formou kapitálových vstupů malé či střední podniky v různých průmyslových oborech. Takové společnosti se vinou ekonomických otřesů v době pandemie mohou dostávat do finančních problémů, jejich potenciál v dlouhodobém měřítku může ovšem být po určité restrukturalizaci značný.

CÍLE FONDU

Cílem Fondu bude dosáhnout anualizovaného výnosu po návratu poplatků pro investory ve výši až 12 %.

Fond se bude snažit získat minimálně 10 milionů EUR z celkového vázaného kapitálu investičních akcií, aby investoval do společností, které by jinak v důsledku pandemie a navazující ekonomické krize mohly přijít do úpadku, zejména v průmyslovém odvětví a v oblasti komerčních nemovitostí a developmentu.

Další financování bude Fond zajišťovat pomocí emise dluhopisů a úvěrových produktů.

Po naplnění Fondu min. 10 mil. EUR je plánována změna struktury na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem (tzv. SICAV) dle ust. § 154 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), která bude vydávat akcie, s nimiž je spojeno právo akcionáře na jejich odkoupení na účet společnosti.

Z hlediska zeměpisné oblasti budou investice směřovány na trh České republiky. Pro výjimečnou příležitost bude Fond připraven a schopen investovat na Slovensku, popřípadě v jiných zemích CEE.

Cílem Fondu bude dosáhnout anualizovaného výnosu po návratu poplatků pro investory ve výši až 12 %.

Fond se bude snažit získat minimálně 10 milionů EUR z celkového vázaného kapitálu investičních akcií, aby investoval do společností, které by jinak v důsledku pandemie a navazující ekonomické krize mohly přijít do úpadku, zejména v průmyslovém odvětví a v oblasti komerčních nemovitostí a developmentu.

Další financování bude Fond zajišťovat pomocí emise dluhopisů a úvěrových produktů.

Po naplnění Fondu min. 10 mil. EUR je plánována změna struktury na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem (tzv. SICAV) dle ust. § 154 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), která bude vydávat akcie, s nimiž je spojeno právo akcionáře na jejich odkoupení na účet společnosti.

Z hlediska zeměpisné oblasti budou investice směřovány na trh České republiky. Pro výjimečnou příležitost bude Fond připraven a schopen investovat na Slovensku, popřípadě v jiných zemích CEE.

DŮVODY PRO INVESTOVÁNÍ DO FONDU

1

Zaměření

Fond své investice zaměřuje zejména do menších developerských projektů a do restrukturalizací malých a středních podniků v různých průmyslových odvětvích.

2

Příležitost

Neopakovatelná investiční příležitost podpořená výraznou poptávkou po nemovitostech v horských lokalitách a budoucími strukturálními změnami v hospodářství jakožto následek pandemie.

3

Zhodnocení

Relativně nízké pořizovací náklady vybraných (mnohdy morálně zastaralých) objektů ve srovnání s následným nadstandardním výnosem z prodeje zrekonstruovaných či nově vystavěných nemovitostí slibují vysoké zhodnocení investice ve střednědobém horizontu zhruba tří let.

4

Zkušenosti

Členové našeho týmu disponují dostatečnými znalostmi a zkušenostmi, aby dokázali detailně posoudit kvalitu jednotlivých investičních příležitostí.

1

Zaměření

Fond své investice zaměřuje zejména do menších developerských projektů a do restrukturalizací malých a středních podniků v různých průmyslových odvětvích.

2

Příležitost

Neopakovatelná investiční příležitost podpořená výraznou poptávkou po nemovitostech v horských lokalitách a budoucími strukturálními změnami v hospodářství jakožto následek pandemie.

3

Zhodnocení

Relativně nízké pořizovací náklady vybraných (mnohdy morálně zastaralých) objektů ve srovnání s následným nadstandardním výnosem z prodeje zrekonstruovaných či nově vystavěných nemovitostí slibují vysoké zhodnocení investice ve střednědobém horizontu zhruba tří let.

4

Zkušenosti

Členové našeho týmu disponují dostatečnými znalostmi a zkušenostmi, aby dokázali detailně posoudit kvalitu jednotlivých investičních příležitostí.

NÁŠ TÝM

KLÍČOVÉ OSOBY FONDU

JUDR. JAN LANGMEIER

Zakladatel a předseda dozorčí rady,
člen investičního výboru

MGR. FILIP SHRBENÝ

Výkonný ředitel

ING. JAN KOLLERT

Finanční ředitel

INVESTIČNÍ VÝBOR

JUDR. ING. MICHAL HÁJEK, LL.M. ET. LL.M.

Člen investičního výboru

ING. DOMINIK HART

Člen investičního výboru

REAL ESTATE DIVIZE

ING. JIŘÍ LÍVANEC

Manažer divize

ING. ARCH. LUKÁŠ OBRŠÁL

Stavební konzultant

NÁŠ TÝM

JUDR. JAN LANGMEIER

Zakladatel a předseda dozorčí rady,
člen investičního výboru

MGR. FILIP SHRBENÝ

Výkonný ředitel

JUDR. ING. MICHAL HÁJEK, LL.M. ET. LL.M.

Člen investičního výboru

ING. DOMINIK HART

Člen investičního výboru

ING. JIŘÍ LÍVANEC

Manažer divize